Nasjonal beredskapsstudie: Organisering og helseberedskap for masseskadehendelser

Beredskapsstatus for større hendelser og katastrofer i det norske helsevesen prehospitalt og i sykehus.

Av: Kristina Stølen Ugelvik, på vegne av prosjektgruppen

Katastrofer og masseskadehendelser der tilgang på ressurser er utilstrekkelig for å dekke det akuttmedisinske behov slik at det innebærer en risiko for liv og helse, blir i internasjonal terminologi betegnet som Major Incidents (MI).MI kan skyldes naturkatastrofer eller de kan være menneskeskapte og er en høyst aktuell problemstilling i disse dager.

Målet for studien er å undersøke og beskrive den aktuelle helseberedskapen i Norge med fokus på katastrofer og masseskadehendelser. Det foregår en parallell studie i Sverige med tilsvarende kartlegging. Studien er et forskningsprosjekt i regi traumesenteret ved Helse Bergen og del av et doktorgradsprosjekt ved Universitet i Bergen. Prosjektet er delfinansiert av Lærdal Foundation. Kristina S. Ugelvik er kirurg ved traumesenteret, Haukeland Universitetssykehus (HUS). Veiledergruppen er høyt kvalifisert og har en bred sammensetning (1).

  • Del 1 av prosjektet tar sikte på å kartlegge prehospital helseberedskap.
  • Del 2 omhandler sykehusberedskap for katastrofer og masseskadehendelser.
  • Del 3 fokuserer på traumeteamets sammensetning og kompetanse.

Et web-basert spørreskjema i softwaren Webropol vil bli sendt til relevante prehospitale aktører og sykehus med akuttfunksjon for kartlegging av eksisterende status for norsk helseberedskap. Fokus vil være på organisering, planverk, kompetanse og øvelser. Datainnsamling til del 1 vil etter planen foregå i oktober 2022. En rekke prehospitale aktører vil bli forespurt om å delta i studien. Studien er frivillig og svarene vil bli anonymisert. Deltagerne vil få tilsendt en epost med link til spørreskjema. Selve spørreskjema tar ca 20-30 minutter å fylle ut. Det er mulig å lagre og logge seg av underveis om man ønsker å innhente informasjon. Deltagerne vil bli bedt om å svare som representant for egen organisasjon og i den høyeste stillingen de innehar i organisasjonen. Dette vil bli nærmere spesifisert i følgebrevet. Det er informasjon om organisasjonen som etterspørres og ikke personopplysninger. Prosjektet er vurdert av personvernombud i Helse Bergen og REK.

For å få en representativ og god kartlegging av norsk helseberedskap er vi avhengig av høy svarprosent. Vi håper resultatene av studien kan bidra til større likhet i beredskapsarbeidet nasjonalt og økt kompetanse ved fremtidige masseskadehendelser i hele kjeden.

1.Hovedveileder MD og PhD Carl Montán er karkirurg ved Karolinska instituttet og har lang fartstid med beredskapsarbeid og kursing internasjonalt. Carl Montán er generalsekretær iInternational Association for Promotion of Education and Training in Major Incidents and Distasters. Medveiledere  MD og Førsteamenuensis Øyvind Thomassen, anestesilege og leder for luftambulansetjenesten i Helse Bergen, MD og Professor Geir Sverre Braut,samfunnsmedisiner ved Høyskolen på Vestlandet/Stavanger Universitetssykehus, MD Thomas Geisner, thoraxkirurg og leder for traumesenteret ved HUS og anestesi spl og traumekoordinator Janecke Engeberg Sjøvold.


Les også:

Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *